๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
   ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้
    ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคล     ดังต่อไปนี้
 

   “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้า-น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี     ขออานุภาพแห่งคุณพระศรี-รัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด
ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ”


|

ระบบลงนามถวายพระพรออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง (ถ้ามี)
หน่วยงาน (ถ้ามี)
ข้อความ
 
ขื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
ข้อความ
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวมาลินี เห็มลา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวุฒิพงศ์ คงสิบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง
นางสาวปัทมาพร เงินเเจ้ง นักวิชาการศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายภัคพล สุวรรณทา -
-
ทรงพระเจริญ
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
กองพัฒนานักศึกษา
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาว พีชภานิญฐ์ ปานประสิทธิ์ บรรณารักษ์
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ -
-
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อุทัยวรรณ ฉัตรธง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รำไพ โกฎสืบ อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางดวงกมล โตมิ นักวิทยาศาตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางนิตยา ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปวริศา เกษมสุข และครอบครัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จักกฤษ จันทวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น คณบดีคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ดร.สมเกียรติ ติดขัย อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายสมเกียรติ ติดชัย อาจารย์ ดร.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวมัณทนา​ เป็งยาวงค์​ นักวิชาการ​ศึก​ษา
กองพัฒนานักศึกษา​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​
ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว​ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง​ ทรงพระเกษมสำราญ และขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​