งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน

แชร์สู่สังคมออนไลน์
ชื่อ-สกุลนายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: jwiwat@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานดูแล ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
3.งานดูแลระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
Microsoft Certified Professional
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
IC3 Certification – Global Standard 4

ชื่อ-สกุลนายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานพัฒนา ดูแลปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
Microsoft Certified Professional
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office PowerPoint 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
IC3 Certification – Global Standard 4
IC3 Certification – Global Standard 5
IC3 GS6 Level 1

 MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

NGINX  CERTIFICATE
NGINX Core (self-paced)

คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)

ชื่อ-สกุลนายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: pisut@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9420
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ศูนย์ IT
2.งานบริการ Microsoft License Agreement
3.งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning PSRU)
4.งานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับหน่วยงานภายใน
5.งานบริการจัดสรรพื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
6.งานเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ
7.งานบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
IC3 Certification – Global Standard 5

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)

MICROSOFT IN EDUCATION CERTIFICATE
Certified Microsoft Innovative Educator

CERTIFIED TRAINERS
MikroTik certified : ACADEMY TRAINER

ชื่อ-สกุลนายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: sopon_b@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานพัฒนาระบบและสร้างระบบ IOT

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
Microsoft Certified Professional
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office PowerPoint 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
IC3 Certification – Global Standard 4
IC3 Certification – Global Standard 5
IC3 GS6 Level 1

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)

 CERTIFIED TRAINERS
MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
NETPIE Trainers

ชื่อ-สกุลนายวุฒิพงศ์ คงสิบ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: woottipong523@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาโปรแกรมระบบ MIS
2.งานพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ภายในมหาวิทยาลัย
3.งานจัดการฐานข้อมูล 3 ภาษา
4.งานดูแลและจัดการระบบ email@psru.ac.th

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
Microsoft Certified Professional
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
IC3 Certification – Global Standard 5

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

ชื่อ-สกุลนางสาวจรรยา ยานะโส
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: jib.junya@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ1.งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2.งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย
3.วิทยากรอบรม Microsoft Office Specialist

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
Microsoft Certified Professional
Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint® 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office PowerPoint® 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
IC3 Certification – Global Standard 4
IC3 Certification – Global Standard 5
IC3 GS6 Level 1

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)

CERTIFIED TRAINERS
TRAIN THE TRAINER: DATABASE FUNDAMENTAL
TRAIN THE TRAINER: ICDL

ชื่อ-สกุลนายรัฐวิภาค อู่ทองมาก
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: rutthawipak.u@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2.งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
IC3 Certification – Global Standard 5

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)