งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : jwiwat@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4

นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : sopon_b@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9405
นายวุฒิพงษ์ คงสิบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : woottipong523@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415
MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Excel 2013
•Microsoft Office PowerPoint 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
NGINX  CERTIFICATE
•NGINX Core (self-paced)
คุณวุฒิวิชาชีพ
•นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Excel 2013
•Microsoft Office PowerPoint 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
CERTIFIED TRAINERS
•MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
•NETPIE Trainers
MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 5
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
นางสาวจรรยา ยานะโส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : jib.junya@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9404
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ
e-Mail : pisut@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9420
นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สายสนับสนุน
e-Mail : rutthawipak.u@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406
MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate: Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint® 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office PowerPoint® 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
คุณวุฒิวิชาชีพ
•นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
CERTIFIED TRAINERS
•TRAIN THE TRAINER: DATABASE FUNDAMENTAL
•TRAIN THE TRAINER: ICDL
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 5
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
MICROSOFT IN EDUCATION CERTIFICATE
•Certified Microsoft Innovative Educator
CERTIFIED TRAINERS
MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 5
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)