งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

แชร์สู่สังคมออนไลน์
ชื่อ-สกุลนายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: chetta@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9420
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)

CERTIFIED TRAINERS
MikroTik certified : ACADEMY TRAINER

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

DIGITAL LITERACY
IC3 GS4
IC3 GS5

ชื่อ-สกุลนายสุชิน เขียวเนตร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: suchin@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9422
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)

 CERTIFIED TRAINERS
MikroTik certified : ACADEMY TRAINER

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

DIGITAL LITERACY
IC3 GS4

ชื่อ-สกุลนายชนิศวรา ชูสนิท
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-Mail: chanitvara@psru.ac.th
โทรศัพทสายใน: 9410
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT
2.งานบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

YEASTAR CERTIFIED SPECIALIST
Yeastar Certified Routing Specialist
Yeastar Certified Intergration Specialist
Yeastar Certified Security Specialist
Yeastar Certified Expert
Yeastar Certified Technician

SANGOMA UNIVERSITY
PBXact Certified Essential
FreePBX Certified Essential

ELASTIX  CERTIFIED
Elastix Certified Advisor

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010

DIGITAL LITERACY
IC3 GS4