งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : chetta@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9421
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
CERTIFIED TRAINERS
•MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
DIGITAL LITERACY
•IC3 GS4
•IC3 GS5
นายสุชิน เขียวเนตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ
e-Mail : suchin@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9422
นายชนิศวรา ชูสนิท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : chanitvara@psru.ac.th
โทรศัพทสายใน : 9423
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
•MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
CERTIFIED TRAINERS
•MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
DIGITAL LITERACY
•IC3 GS4
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
YEASTAR CERTIFIED SPECIALIST
•Yeastar Certified Routing Specialist
•Yeastar Certified Intergration Specialist
•Yeastar Certified Security Specialist
•Yeastar Certified Expert
•Yeastar Certified Technician
SANGOMA UNIVERSITY
•PBXact Certified Essential
•FreePBX Certified Essential
ELASTIX  CERTIFIED
•Elastix Certified Advisor
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
DIGITAL LITERACY
•IC3 GS4
นายปณิธาร บัวเผื่อน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : panithanb@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9410
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน
e-Mail : paisan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9410
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
DIGITAL LITERACY
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS4
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
DIGITAL LITERACY
•IC3 GS4
•IC3 GS6
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)