งานมาตรฐานและบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์สู่สังคมออนไลน์
ฃื่อ-สกุลนางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
e-Mail: kingkarn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9401
งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้
พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานประกันคุณภาพศูนย์ IT

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

Digital Literacy
IC3 Certification – Global Standard 5
IC3 GS5 Spark Certification
IC3 GS6 Level 1

International Computer Driving Licence
ICDL Train-the-Trainer Certificate

ชื่อ-สกุลนางสาวรัชฏาพร เทียนสุนทร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: nugolf_itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน: 9400
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารงานทั่วไป

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

Digital Literacy
IC3 Certification – Global Standard 5
IC3 GS6 Level 1

International Computer Driving Licence
ICDL Train-the-Trainer Certificate

ชื่อ-สกุลนางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
e-Mail: patthamaporn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 1111
งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้
พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานจัดการพัสดุภาครัฐ(e-GP)
3.งานบริการจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

Digital Literacy
IC3 Certification – Global Standard 5
IC3 GS6 Level 1

International Computer Driving Licence
ICDL Train-the-Trainer Certificate

ชื่อ-สกุลนายปณิธาร บัวเผื่อน
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-Mailpanithanb@psru.ac.th
โทรศัพท์สาย9410
งานที่รับผิดชอบ
1.งานซ่อมบำรุง
2.งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
3. งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากร

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

DIGITAL LITERACY
IC3 Certification – Global Standard 5
IC3 GS4

ชื่อ-สกุลนายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-Mail: paisan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9410
งานที่รับผิดชอบ
1.งานซ่อมบำรุง
2.งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
3.งานบริการดูแล ปรับปรุง
ห้องบริการอบรมคอมพิวเตอร์

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016

DIGITAL LITERACY
IC3 GS4
IC3 GS6

MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)