งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานบริการวิชาการ

นางนิตยา ปิ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : nitaya@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9416
MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : kingkarn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9401
นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
e-Mail : anchalee@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9402
นางทิพาพรรณ โตมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สายสนับสนุน
e-Mail : benni.itc@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9428
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Digital Literacy
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS5 Spark Certification
•IC3 GS6 Level 1
International Computer Driving Licence
•ICDL Train-the-Trainer Certificate
MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน
e-Mail : nugolf_itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9429
นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง
นักวิชาการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สายสนับสนุน
e-Mail : patthamaporn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 1111
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Digital Literacy
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
International Computer Driving Licence
•ICDL Train-the-Trainer Certificate
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
Digital Literacy
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
International Computer Driving Licence
•ICDL Train-the-Trainer Certificate