งานบริหารทั่วไป

แชร์สู่สังคมออนไลน์

 ชื่อ-สกุล นางนิตยา ปิ่นแก้ว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
e-Mail: nitaya@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน: 9416
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานการเงิน
3.งานพัสดุ

MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

 ชื่อ-สกุล นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: anchalee@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9402
งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานวัสดุสำนักงานุศูนย์ IT

MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016

 ชื่อ-สกุล นางทิพาพรรณ โตมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: benni.itc@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9428
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารงานทั่วไป

MICROSOFT  OFFICE  SPECIALIST
Microsoft Office Word 2010
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office PowerPoint 2010
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office PowerPoint 2016