ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์เดิม) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีสำนักงานอยู่ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนวังจันทน์และส่วนทะเลแก้ว (ห้อง ฉ.102) ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ย้ายสำนักงานจากส่วนวังจันทน์เข้ามาอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเลแก้ว (ชั้น 1 และ ชั้น 2) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เพื่อรองรับภารกิจ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารและจัดการ การศึกษาของสถาบันฯ ทั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ดำเนินการวางระบบเครือข่าย Internet ภายในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา สามารถใช้ระบบเครือข่าย Internet เสริมสร้างการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยได้ระดับหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมาทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้นให้กับนักศึกษาทุกคน ตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการทดสอบประสบการณ์ทางภาษา 3 ภาษาให้แก่นักศึกษาประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2545 ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย Internet ซึ่งจะครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยผ่านระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ความเร็ว 1 Gbps พร้อมกับ Switching และติดตั้งระบบ Server e-Mail สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ติดตั้งระบบ Cache Server เพื่อความรวดเร็วในการเปิดใช้งานเว็บไซต์เดิมในครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ได้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหม่โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันได้ดำเนินการเช่าสัญญาณจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) จำนวน 2 ราย คือ
1. UniNet (สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) – ความเร็ว 1000 Mbps
2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) – Leased Line Domestic 1000/150 Mbps