ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail : kitti@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406

Google Certified Educator Level 1
Google Certified Educator Level 2
Google Analytics Certificate for Beginner
Advanced Google Analytics Certificate
Google Data Studio (GDS certificate)
Netpie Official Trainer
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
CERTIFIED TRAINERS
MikroTik certified : ACADEMY TRAINER
YEASTAR CERTIFIED SPECIALIST
VoIP Specialist Yeastar
Yeastar Certified Routing Specialist
Yeastar Certified Intergration Specialist
Yeastar Certified Security Specialist
Yeastar Certified Expert
Yeastar Certified Technician
YCCA – Yeastar Certified Cloud Associate
ELASTIX  CERTIFIED
Elastix Certified Advisor

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี อินทร์ทอง 
รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail : pavinee.int@psru.ac.th
โทรศัพท์ภายใน:
 9443
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail sakesan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน :  9415
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ​
e-Mail sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9406
IC3 Digital Literacy Certification
IC3 Key Applications – Global Standard 4
3D Architecture with SketchUp
IC3 GS5 Computing Fundamentals (Office 2016)
Microsoft Office Specialist
Certification on Microsoft Word 2010
Microsoft Office Specialist
Certification on Microsoft Power Point 2010
MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, MCSA,
MCSD, MCP, MS, NETPIE Trainer
MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL CERTIFICATES
•Microsoft Certified Solutions Associate:
Web Applications Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer:
App Builder Charter Member
•Microsoft Certified Solutions Developer:
Web Applications
•Microsoft Certified Professional
•Microsoft Specialist:
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
•Microsoft Office Word 2010
•Microsoft Office Excel 2010
•Microsoft Office PowerPoint 2010
•Microsoft Office Word 2013
•Microsoft Office Excel 2013
•Microsoft Office PowerPoint 2013
•Microsoft Office Word 2016
•Microsoft Office Excel 2016
•Microsoft Office PowerPoint 2016
IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
•IC3 Certification – Global Standard 4
•IC3 Certification – Global Standard 5
•IC3 GS6 Level 1
MIKROTIK CERTIFICATE NETWORK
•MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
NGINX  CERTIFICATE
NGINX Core (self-paced)
คุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)