ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200
โทรสาร : 0-5526-7201
เว็บไซต์ : https://itc.psru.ac.th
อีเมล์ : itc@psru.ac.th