ทีมงาน ศูนย์​ไอที มรพส. ประชุมวางแผนและเตรียมการ งานซ้อมรับฯ ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ทีมงาน ศูนย์​ไอทีประชุมวางแผนและเตรียมการ งานซ้อมรับฯ โดยมีรอง ผอ. อ.ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัยเป็นประธานดำเนินการและทีมงานศูนย์​ไอทีเข้าร่วม ประชุมแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน จะมีงานซ้อมรับฯ ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ไอที มรพส. จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การอบรมพื้นฐานระบบเครือข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และงานไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเปิดการอบรม โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนกว่า 40 ท่าน ณ ห้อง Computer LAB 106 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร มรพส. ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล (Zoom)

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร มรพส. ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล (Zoom)

อ่านเพิ่มเติม