คณะกรรมการดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

แชร์สู่สังคมออนไลน์
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ที่ปรึกษา
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานกรรมการ
4. อ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
5. อ.ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย กรรมการ
6. นายสุชิน เขียวเนตร กรรมการ
7. นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว กรรมการ
8. นายชนิศวรา ชูสนิท กรรมการ
9. นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี กรรมการ
10. นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ กรรมการ
11. นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล กรรมการ
12. นายปณิธาร บัวเผื่อน กรรมการ
13. นางนิตยา ปิ่นแก้ว กรรมการ
14. นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์ กรรมการ
15. นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์ กรรมการ
16. นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง กรรมการ
17. นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ กรรมการ
18. นางสาวจรรยา ยานะโส กรรมการ
19. นายวุฒิพงษ์ คงสิบ กรรมการ
20. นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก กรรมการ
21. นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ กรรมการ
22. นางสาวทิพาพรรณ จันแสน กรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฯ ที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก
2. กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพทั้งในผู้บริหารและบุคคลภายในศูนย์ ให้เป็นไปตามนโยบายระบบกลไกการประกันคุณภาพของศูนย์ ฯ
3. ติดตามการประเมินผลระบบกลไกการประกันคุณภาพและการควบคุมภายในส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นและผู้บังคับบัญชาระดับถัดไปทุกระดับ
4. จัดการประเมินการประกันคุณภาพและการควบคุมภายในส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ของ ศูนย์ ฯ ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินกันประกันคุณภาพจากหน่วยงาน ภายนอก 6. จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในกรณีที่พบว่ายังมีจุดอ่อน