เป้าประสงค์

1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการใช้งานด้าน ICT ที่ดี
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับบริการอย่างเหมาะสม
3. มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ICT ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เสริมสร้างสื่อด้าน ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
6. มีองค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ICT เพื่อการเรียนรู้