ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประสานการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. สร้างระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพในการใช้งาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการวิชาการด้าน ICT ที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการใช้ทรัพยากร ICT