ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
สนับสนุนวิชาการ สร้างสรรค์เทคโนโลยี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลสู่ท้องถิ่นและ สังคม

วิสัยทัศน์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ทันสมัย สู่ท้องถิ่นและสังคม ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนประสานการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายระบบเครือข่ายให้มีเสถียรภาพสูงและมีความเร็วเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
3. ยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรเรียนรู้ร่วมกันอย่างเพียงพอ
นโยบาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวงและประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ ฯ จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น แลกเปลี่ยน และกระจายข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสาระทางวิชาการ (Content Provider) ตามความคาดหวังของสังคมต่อมหาวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือดังกล่าวที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้านสถานที่และเวลา (Anywhere Anytime Concept) จะอำนวยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ 4 ประการ บริการแก่ลูกค้า ภายใน (Internal Customer : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) และลูกค้าภายนอก (External Customer : สังคม ) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนต่อการสร้างงาน ความสามารถในการวิจัยและการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการสร้างสรรค์ทางปัญญาของนักวิชาการและ ประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยศูนย์มีนโยบายให้บริการในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้บริหาร ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในการสอบถามข้อมูลผ่าน www และ E-mail, collaborate Messaging และ Electronic Document ต่าง ๆ ระหว่าง หน่วยงานภายใน (Intranet) และ Internet เพื่อให้ได้มาเพื่อข้อมูลสู่การตัดสินใจในการบริหารการศึกษา
2. คณาจารย์ ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล รองรับการเรียนการสอน การวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และการบริหารและบริการการศึกษาในระดับหน่วยงาน คณะ และโปรแกรมวิชา มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่อำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริการศึกษาในรูปแบบใหม่บนระบบเครือข่าย Intranet และ Internet ให้สอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องของสังคมภายนอกระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ ด้วยความพร้อมในการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนสื่อสารกระบวนทัศน์ระหว่างคณะทำงานและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากร ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริการตามภาระหน้าที่โดยสามารถเชื่อมโยงกันถึงเป็นข่ายงานได้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่อำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมถึงการบริหารและบริการ การศึกษาให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. นักศึกษา ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศในการเรียนการสอนที่ปรับไปสู่ลักษณะการเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Centered Learning) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง มีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่อำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูล และการค้นคว้าวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ลดข้อจำกัดด้านเวลาการเรียน ด้านสถานที่เรียน ส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มจากสถาบันของรัฐในฐานะสังคมแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ที่นับเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศรวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อบริหารเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์มัลติมีเดีย ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศูนย์การสอนทางไกลผ่านวีดีทัศน์ ศูนย์ปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ศูนย์ Electronic Library ตามแนว ความคิด Self – Learning หรือบทบาทการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป
3. เพื่อบริหารเป็นศูนย์พัฒนาสารสนเทศ พัฒนา Software ในงานเฉพาะเรื่อง พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของศูนย์ และของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ งานพัฒนา Home Page ของมหาวิทยาลัยฯ งานให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Hardware/Software แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการพัฒนาและจัดหาเครื่องมือในการให้บริการของศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและแหล่งความรู้ การศึกษาค้นคว้า และการให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่จำเป็นต้องติดตามและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง
5. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและศูนย์สารสนเทศ เป็นห้องประชุมสัมมนาและจัดการอบรม การให้บริการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการอาคารสถานที่ ให้บริการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์และของมหาวิทยาลัยฯ
6. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย โดยให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบเครือข่ายตามความเหมาะสมของสถานภาพของระบบของมหาวิทยาลัยฯ ให้คำปรึกษาแนะนำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ การออกแบบระบบเครือข่าย และรายงานผลการใช้งานระบบแก่ผู้บริหาร
7. เพื่อบริหารเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางด้านวิทยุ – โทรทัศน์ โดยมุ่งให้บริการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ทำหน้าที่การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และควบคุมดูแลห้อง Studio ใช้สำหรับการถ่ายทอด การผลิต และจัดแสดงรายการโทรทัศน์