ภาระกิจหลัก

1. ด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1 ทำการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา และบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการให้บริการระบบเครือข่ายแก่ผู้ใช้งานทุกคนโดยการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
1.2 ทำการควบคุมดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงพัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศ คณะ ศูนย์ สำนัก ให้มีความทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งให้บริการข้อมูลและบริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายแก่ผู้ใช้งานทุกคน

2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.1 ทำการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะทำงาน ชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศให้บริการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทำระบบการนำเสนอรายงานผลข้อมูล (Home Page) ต่อสาธารณชนให้รับทราบ
2.2 ทำการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University: Department Operation Center: PSRU-DOC) โดยพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ รวมทั้งวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Ministry Operation Center: PMOC)
2.3 ทำการคัดเลือกและจัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และ Software ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมการให้บริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
2.4 ทำการจัดเก็บ ดูแลรักษา และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี เสถียรภาพและความปลอดภัย และมีความพร้อมให้บริการเรียกใช้งานตลอดเวลา
2.5 ให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

3. ด้านการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย – บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ Self Production e-learning Course : SPEC – บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ Co-Operative Production e-learning Course : CoPEC – บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ PSRU Online Tutor Course
3.2 ทำการจัดเก็บ ดูแลรักษา และบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัย และมีความพร้อมให้บริการเรียกใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการและอำนวยการทุกด้านเพื่อให้บริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและนักเรียน นักศึกษาทั่วไป
3.3 ทำการให้บริการอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งให้บริการควบคุมและดูแลรักษาการใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตฯ ภายในศูนย์
3.4 ให้บริการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ และสื่อสารสนเทศแก่หน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

4. ด้านการผลิตสื่อสารสนเทศ
4.1 ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อสารสนเทศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์
4.2 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อผสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

5. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
5.1 เป็นศูนย์กลางในการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ทำการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.3 ทำการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคล 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนย์ และบุคคลภายนอกทั้งในรูปบุคคลและรูปหน่วยงานหรือองค์กร
5.4 ทำการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการวางรากฐาน ความรู้ให้แก่เยาวชนและก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศในอนาคต
5.5 จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมและ Web Site ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์
5.6 ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติการจัดฝึกอบรมและสัมมนาของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการจัดการอบรมและพัฒนาต่อไป

6 ด้านการให้บริการอาคารสถานที่
6.1 ให้บริการห้องประชุมสัมมนา ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ทำการดูแลรักษา ปรับปรุงพัฒนา และจัดระเบียบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ อาคารให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา
6.3 ทำการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ อาคาร
6.4 ทำการดูแลและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบติดต่อสื่อสารอื่น ๆ
6.5 ทำการดูแล บริหารจัดการ และให้บริการห้องประชุม และฝึกอบรม

7. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7.1 ทำการศึกษาและพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
7.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงเป็นต้น

8. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
8.1 โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทศบาลนครพิษณุโลก
8.2 โครงการความร่วมมือฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ
9.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร
9.3 จัดกิจกรรมประเมินตนเอง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ รวมทั้งประเมินผลแผนงานและแผนยุทธศาสตร์
9.4 จัดเตรียมข้อมูลสำหรับรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก

10. ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
10.1 ทำการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสมบูรณ์แบบ
10.2 ทำการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างพฤติกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีความตื่นตัวในเรื่องการรับรู้และการส่งต่อข้อมูลความรู้ โดยเน้นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication)
10.3 ทำการสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้