กลยุทธ์

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. เสริมสร้างระบบการให้บริการที่ดีของบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
5. เพิ่มเครื่องมือในการให้บริการเพื่อตบสนองกับความต้องการการใช้งาน
6. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
7. พัฒนาระบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา