ศูนย์ไอที มรพส. จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การอบรมพื้นฐานระบบเครือข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และงานไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเปิดการอบรม โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนกว่า 40 ท่าน ณ ห้อง Computer LAB 106 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *