โครงการทดสอบการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล(Digital Literacy)ด้วยเครื่องมือสากล(ICDL)ระดับ 2

ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ดำเนินการ“โครงการทดสอบการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล(Digital Literacy)ด้วยเครื่องมือสากล(ICDL)ระดับ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้วัดระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL โดยจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน  2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ในการนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *