โครงการอบรมการให้ความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที

ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรม “โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที” (สำหรับนักศึกษา)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที  การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับห้องเรียนไอที  และนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนไอที   เช่น   เครื่องขยายเสียง  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียนไอที เป็นต้น     โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.30-15.30 น.  ณ ห้องประชุม IT (ชั้น 2)  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ในการนี้  โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   จึงขอให้คณะประสานแจ้งประธานสาขาทุกสาขาวิชา เพื่อส่งตัวแทนนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวนห้องละ 5 คนต่อห้อง เข้ารับการอบรมดังกล่าว ตามกำหนดการที่แนบมานี้  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น

–> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่      –> ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่     –> ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *