ศูนย์ไอที เตรียมความพร้อมห้องเรียนไอทีและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนเปิดเทอมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562

ศูนย์ไอที โดยทีมช่าง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมห้องเรียนไอทีและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนเปิดเทอมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562
โดยได้มีการเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ของห้องเรียนในอาคารเรียนรวม เช่น อาคามหาวชิราลงกรณ(ตึก ม)  ตึกเฉลิมพระเกียรติ (ตึก ฉ) อาคารทีปวิชญ์(ตึก ท)
และอาคารเรียนรวมส่วนวังจันทน์ จำนวนกว่า 100 ห้อง เพื่อรองรับการเรียนการสอนในการเปิดเทอมใหม่ ของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562


 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *