ศูนย์ไอที มรพส. เปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การติดตั้งและการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik”

โครงการอบรม หลักสูตร “การติดตั้งและการบริหารการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ MikroTik”
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 (ชั้น 1 )
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

การติดตั้งและการบริหารการใช้งานเทคโนโลยีใหม่และอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายใหม่ด้วยอุปกรณ์ Mikrotik มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของรัฐ ที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต WiFi สำหรับเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย ที่จะต้องพัฒนาความรู้การใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Mikrotik เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ดูแลระบบ ช่างเทคนิค รวมถึงการติดตั้งระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย

ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การติดตั้งและการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik” เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของรัฐ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการความรู้ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครือข่าย Mikrotik

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *