การประชุมหารือเรื่องการนำระบบ TOPCIT (Test of Practical Competency in ICT) ของสาธารณรัฐเกาหลี มาใช้ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้าน ICT ให้กับบุคลากรของไทย

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ (DEPA) จะดำเนินการจัดสอบประเมินทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการนำระบบ TOPCIT (Test of Practical Competency in ICT) ของสาธารณรัฐเกาหลี มาใช้ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้าน ICT ให้กับบุคลากรของไทย ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562  ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้เรียนเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมทดสอบ TOPCIT  ในวันจันทร์ที่   27 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 1)  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *