มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร) เข้ารับรางวัล ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *