โครงการอบรม KidBright สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (อบรมฟรี)

โครงการอบรม KidBright สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (อบรมฟรี)

 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562
 ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *