ศูนย์ไอที มรพส.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ หลักสูตร “การถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน”

ศูนย์ไอที มรพส.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ หลักสูตร “การถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน” ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการอบรมและให้โอวาทก่อนการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากบริษัท พีพี มีเดีย จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมที่เป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภ้ฏพิบูลสงคราม จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมกาวิทยาลัย กว่า 30 ท่าน

รูปภาพการอบรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *