ศูนย์ไอที มรพส.จัดอบรมการถ่ายมุมสูงด้วยโดรน สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 

โครงการฝึกอบรมการถ่ายภาพจากมุมสูงด้วยโดรน
(สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562   เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1)   อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *