ศูนย์ไอที มรพส. จัดโครงการอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย มหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน ครั้งที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร

ศูนย์ไอที มรพส. จัดโครงการอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย มหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน ครั้งที่ 2  จำนวน 2  หลักสูตร


1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer”
2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน”
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทก่อนการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จากทั่วประเทศจำนวนกว่า   50  โรงเรียนและมีครูและอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวนกว่า 80 คน

ภาพการอบรม_3D_Printer_คลิกที่นี่ | ภาพการอบรมบอร์ด_KidBright_คลิกที่นี่ | ภาพการอบรม_3DPrint_KidBright_วันที่สองภาพการรับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ภาพการอบรม 3D Printer

 

 

ภาพการอบรม KidBright

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *