ศูนย์ไอที มรพส.จัดประชุม เรื่องการรับข้อเสนอโครงการด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร

โดยในการประชุม ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำเสนอหัวข้อด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาวิชา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อนำไปเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการในบริการทางการเงิน (Finance Technology) ด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ด้านโทรคมนาคมทางด้านการเกษตร (Smart Agriculture) ด้านการพัฒนาสังคมเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ(Smart City) เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *