หน้าแรก > ผู้บริหาร > ผู้อำนวยการ  
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
(RHCT, MTCNA, MTCTCE, MTCUME, ECA)


หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย


e-Mail
: kitti@psru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5526-7000 ต่อ 9414

Home Page : http://pibul23.psru.ac.th/~kitti/

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMITNB)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMITNB)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science)
จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1- 6
จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 1-6
จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ระบบการสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท ได้รับทุนการศึกษาโครงการ พวส. ของสภาสถาบันราชภัฏ

ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญพิเศษ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux ,FreeBSD , Windows, Dos
ระบบมัลติมิเดีย , Presentation
การพัฒนาระบบงาน Online บนอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แบบ Streaming Media

วิชาที่สอน
ระบบปฏิบัติการ 1
ระบบปฏิบัติการ 2
ระบบเครือข่ายและการกระจาย

 
 
           

 


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved. หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม