หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ

ประจำวันที่ : 04/11/2552
รายละเอียด : เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2552 เท่านั้น
1. คุณสมบัตของผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก
1.1 ช.พ.ค. ได้แก่ ครู บุคลกรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
1.2 ช.พ.ส. ได้แก่ คู่สมรสของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
2. ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2492 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2552 เป็นผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษนี้ได้ สำหรับผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. อื่นให้นับอายุถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
3. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
4. ค่าสมัครคนละ 100 บาท
5. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าอัตรา ดังนี้
5.1 ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. อย่างละ คนละ 5,500 บาท
5.2 ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. อย่างละ คนละ 7,500 บาท
6. ใบสมัครและใบรับรองแพทย์ให้ใช้แบบเดียวกันกับการสมัครอายุปกติ แต่ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐเท่านั้น
7. ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วลาออกต้องมีระยะเวลาการลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
8.ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วถูกถอนชื่อต้องไม่ถูกถอนชื่อออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เกินกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
9. ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแต่ลาออกหรือถูกถอนชื่อ และมาสมัครใหม่เป็นกรณีพิเศษนี้ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. หรือผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด มีคำสั่งรับเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่นับอายุต่อเนื่องจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ครั้งก่อน