เกี่ยวกับ กบค.
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
แผนภูมิ โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
บริการข้อมูล
สถิติบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม ก.บ.ม
อัตราการเกษียนอายุราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำในปี
งบประมาณ 2550 เป็นต้นไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน กพ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
สวัสดิการรักษาพยาบาล
 
  ดาวนโหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 
แบบฟอร์มเป็นประเภท Zip File
แบบฟอร์มประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา New!
แบบฟอร์มประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
แบบฟอร์มประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการ
แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ประจำตามสัญญา
แบบฟอร์มประเมินเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 
อาคารสารภี 156 หมู่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7093 โทรสาร 0-5526-7093