เกี่ยวกับ กบค.
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
แผนภูมิ โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
บริการข้อมูล
สถิติบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม ก.บ.ม
อัตราการเกษียนอายุราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำในปี
งบประมาณ 2550 เป็นต้นไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน กพ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
สวัสดิการรักษาพยาบาล
 
  ภาระงานในกองบริหารงานบุคคล
 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน 
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

           ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หน้าที่ กำกับดูแล เสนอแนะงานของกองบริหารงานบุคคล ๕ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานธุรการ  หน่วยงานบุคคล ๑  หน่วยงานบุคคล ๒  หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  หน่วยงานวินัยและนิติการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ ตรวจสอบ แนะนำ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานของงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ตรวจสอบงานก่อนนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอธิการบดี และยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • การจัดระบบบุคลากรจากระบบซีเข้าสู่แท่ง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและการบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่
 • ดำเนินการวิเคราะห์ตำแหน่งของข้าราชการฯ/ ประเมินคุณลักษณะของบุคลากรเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
 • ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลัง/ โครงสร้างของอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลัง
 • การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในบัญชีจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการรวบรวมการเสนอขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง  การโอนย้ายข้าราชการ  และการขอเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ของข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการ และการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
 • ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบของทางราชการ/ ลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร., สมศ., สกอ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นางสมทรง  ฤกษ์ทอง 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานธุรการ) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • ดำเนินการลงทะเบียนรับและส่ง หนังสือภายในและภายนอก
 • ดำเนินการลงทะเบียนเลขที่หนังสือขออนุญาตลาทุกประเภท
 • จัดเก็บและสืบค้นเกี่ยวกับเอกสารด้านธุรการ
 • จัดแยกแฟ้มเสนอผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชา
 • ตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน และสายวิชาการ ๖ คณะ
 • เดินหนังสือภายใน
 • ดำเนินการเก็บ บันทึกข้อมูล รายงานปรับปรุงแก้ไขการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากร และสรุปการมาสายของลูกจ้างประจำ / พนักงาน / เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา      
 • ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลวันลาทุกประเภทของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นางนิตยา  กะหมาย
ตำแหน่ง
บุคลากร (หัวหน้างานบุคคล ๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดส่งสำเนาคำสั่ง สำเนาหนังสือต่างๆ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังข้าราชการ
 • จัดเก็บข้อมูล/ สถิติข้าราชการ และทะเบียนรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ประวัติข้าราชการ/ พนักงาน ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการจัดทำงานแผนงานโครงการของกองบริหารงานบุคคล
 • จัดซื้อจัดจ้างวัสดุของกองบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ GFMIS
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
 • รายงานประจำปี/ สารสนเทศของกองบริหารงานบุคคล
 • กรอก/ปรับปรุงข้อมูลโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางบริหารของมหาวิทยาลัย
 • การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทบริหาร
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราว่างของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละปีงบประมาณ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการลงข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบ PIS
 • ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของกองบริหารงานบุคคล
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นางสุนันทา  วัฒนกุลชัย 
ตำแหน่ง
บุคลากร (หัวหน้างานบุคคล ๒) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดพิมพ์คำสั่ง ประกาศ หนังสือภายใน ภายนอก และแบบฟอร์มต่างๆ
 • ดำเนินการเรื่องจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ ผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์
 • ดำเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากำลังของอาจารย์ประจำตามสัญญา  เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
 • ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน/ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • จัดทำคำสั่งจ้าง/ เลิกจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และอาจารย์ประจำตามสัญญา
 • จัดทำคำสั่งจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาที่ลาศึกษาต่อให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
 • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • ดำเนินการเปลี่ยนและตัดโอนอัตราเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • ดำเนินการเพิ่มวุฒิการศึกษา ปรับวุฒิ และอัตราค่าจ้างตามวุฒิของอาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • ดำเนินการออกคำสั่ง สำรวจชั่วโมงสอน คำนวณการเบิกจ่ายเงิน กศ.ปป. ของมหาวิทยาลัยและดำเนินการสรุปการลงเวลาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ กศ.ปป.ทุกท่าน
 • ดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัติ สถิติของอาจารย์ประจำตามสัญญา เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และอาจารย์ที่จ้างหลังเกษียณอายุราชการ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการลงข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบ PIS
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นางอังคณา  พิมพอน 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • ดำเนินการกรอก/ ปรับปรุงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน/ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา
 • บันทึกบัญชีอัตรากำลัง บัญชีผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์
 • จัดพิมพ์คำสั่ง/ ประกาศ/ หนังสือภายใน/ ภายนอก และแบบฟอร์มต่างๆ
 • จัดทำรายงานการประชุมของกองบริหารงานบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นางฉันทนา  เอี่ยมวชิรากุล
ตำแหน่ง
บุคลากร (หัวหน้างานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดพิมพ์คำสั่ง/ ประกาศ/ หนังสือภายใน/ ภายนอกต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานข้าราชการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในหลักฐานประวัติข้าราชการ
 • บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 • จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรูปเล่มการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)
 • ดำเนินการขอรับเงินคืนจาก กบข. และ กสจ. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ  เกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต
 • ดำเนินการขอรับเงินคืนของข้าราชการและลูกจ้างประจำจากกรมบัญชีกลาง  กรณีสมาชิกพ้นสภาพ  เกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต
 • ดำเนินการตรวจสอบประวัติการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการบรรจุใหม่ หรือโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นางอัมรินทร์ ศิริชัย
ตำแหน่ง
บุคลากร (งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดทำคำสั่งจ้าง และเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
 • บันทึกประวัติของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการใน ก.พ.๗
 • จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 • รับรายงานตัวพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่
 • ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การตรวจสอบประวัติ  และพิมพ์ลายนิ้วมือของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
 • การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ/ ข้าราชการบำนาญ/ พนักงานราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย
 • การดำเนินการพิจารณาข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำดีเด่น
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน/ การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน/การรับ-จ่าย/การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการเคหะสงเคราะห์  สวัสดิการเงินกู้  เงินกู้อาคารสงเคราะห์โครงการ ธอส. กับ กบข. ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง/ หนังสือผ่านสิทธิ์ในการกู้เงินธนาคารต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
 • จัดทำข่าวของกองบริหารงานบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการลงข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบ PIS
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล
ตำแหน่ง
นิติกร (หัวหน้างานนิติกร) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • งานสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 • งานดำเนินการทางวินัย
 • งานพิจารณาการอุทธรณ์  และเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานการดำเนินคดีทางศาล
 • งานการบังคับคดี
 • งานร่างและตรวจร่างข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่ง
 • งานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย  และข้อขัดข้องของข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่ง 
 • งานจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ วิจัยทั้งภายในและต่างประเทศของข้าราชการ  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
 • การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช
ตำแหน่ง
นิติกร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • งานสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • งานดำเนินการทางแพ่ง
 • งานร่างและตรวจร่างข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่ง
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการศึกษาของข้าราชการ  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • งานจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
 • งานดำเนินการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
 • ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
   
อาคารสารภี 156 หมู่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7093 โทรสาร 0-5526-7093