เกี่ยวกับ กบค.
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
แผนภูมิ โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
บริการข้อมูล
สถิติบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม ก.บ.ม
อัตราการเกษียนอายุราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำในปี
งบประมาณ 2550 เป็นต้นไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน กพ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
สวัสดิการรักษาพยาบาล
 
  สอบถามปัญหาข้อสงสัย
 
  เลขที่: 47  >> การลาศึกษาต่อ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
       
วันที่: 07/10/2552
เวลา: 02:08:23
ผู้ถาม: ภัคพล ปรีชาศิลป์
สถานะ: ดำเนินการตอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าชม: 1501
IP: 118.172.135.214
อยากทราบขั้นตอนที่แน่ชัดในระเบียบการลาศึกษาต่อ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องทำหนังสือราชการผ่านผู้บังคับบัญชาท่านใด (เป็นขั้นตอนโดยละเอีย) ขอบคุณครับ
 
วันที่: 17/10/2552
เวลา: 20:01:01
ผู้ตอบ: ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ 1. ดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.ที่ตนเองต้องการศึกษา ประกาศผลว่าสอบได้ 2. ทำบันทึกขออนุญาตลาศึกษาต่อ ถึงอธิการบดี โดยผ่านประธานสาขา ผ่านคณบดี ถึงอธิการบดี (โหลดแบบลาศึกษาต่อได้ที่ การโหลดแบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ ของ กองบริหารงานบุคคล) แนบมาพร้อมกับประกาศผลที่สอบได้ 3. ถ้าหากต้องการขอทุน (แนบประกาศผลการสอบได้ด้วยค่ะ) ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี โดย กบศ. จะนำเข้าที่ประชุมกองทุนการพัฒนาบุคลากร ฯ ให้ เพื่ออนุมัติการให้ทุน ฯ 4. กบค. จะแจ้งให้ท่านทราบว่าได้ทุนการศึกษาต่อหรือไม่ 5. เมื่อท่านได้รับทราบว่าได้รับทุนแล้ว ให้ไปทำสัญญารับทุนได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ค่ะ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคลค่ะ

< ย้อนกลับ
 
 
     
อาคารสารภี 156 หมู่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7093 โทรสาร 0-5526-7093