ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
RHCT, MTCNA, 
MTCTCE, MTCUME, ECA, NETPIE Trainer
e-Mail
: kitti@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9414

MOS 77-881, MOS 77-882,
MOS 77-883,
NETPIE Trainer
e-Mail
: chutiphon@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9423

MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MCSA, MCSD, MCP, MS, 
NETPIE Trainer
e-Mail
: sakesan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9415