บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต(สำหรับนักศึกษา)
สำหรับใช้งานระบบเครือข่าย การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ งานโปรแกรมสำนักงาน และงานประยุกต์ทั่วไป การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้บริการทั้งหมด 3 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ห้องละ 60 เครื่อง
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 และ 106 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก 5 ชั้น1 (ส่วนวังจันทน์)
วัน และเวลาให้บริการ
ให้บริการในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)