บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการเช่าห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการอบรมคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริการเช่าห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการทั้งหมด 2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ห้องละ 60 เครื่อง พร้อมเครื่องวิทยากร 1 เครื่อง และอุปกรณ์ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

– Computer PC Dell Optiplex 760
– Intel Core2Duo 4 3.06 GHz
– 2 GB DDR2 Memmory
– HDD 500 GB Serial ATA
– VGA Geforce 1 GB
– อุปกรณ์
– ไมโครโฟน มีสาย 1 ไร้สาย 2
– เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
– จอรับภาพ

วัน และเวลาให้บริการ ให้บริการในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
อัตราค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์

– สำหรับหน่วยงานราชการ 3,500 บาท/วัน
– สำหรับบริษัท หรือหน่วยงานอื่น 3,500 บาท/วัน
– กรณีต้องการผู้ดูแลห้อง 500 บาท/วัน