โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่วันที่ 22- 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *