AIS มานำเสนอการใช้ NB-IoT เพื่อใช้ในการพัฒนาการใช้งานระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *