งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน

แชร์สู่สังคมออนไลน์
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS)
ชื่อ-สกุลนายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: jwiwat@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานดูแล ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
3.งานดูแลระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS, MTCNA)
ชื่อ-สกุลนายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานพัฒนา ดูแลปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย
(MTCNA, MTCUME, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ชื่อ-สกุลนายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: pisut@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9420
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ศูนย์ IT
2.งานบริการ Software License
3.งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning PSRU)
4.งานครุภัณฑ์และงานพัสดุศูนย์ฯและมหาวิทยาลัย
5.งานเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ
(MTCNA, MTCTCE, MTCUME, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MOS 77-418, MCSA, MCSD, MCP, MS)
ชื่อ-สกุลนายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: sopon_b@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานพัฒนาระบบและสร้างระบบ IOT
(MTCNA, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MCSA, MCSD, MCP, MS)
ชื่อ-สกุลนายวุฒิพงศ์ คงสิบ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: woottipong523@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาโปรแกรมระบบ MIS
2.งานพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ภายในมหาวิทยาลัย
3.งานจัดการฐานข้อมูล 3 ภาษา
4.งานดูแลและจัดการระบบ email@psru.ac.th
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS, MOS 77-418)
ชื่อ-สกุลนางสาวจรรยา ยานะโส
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: jib.junya@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ1.งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2.งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย
3.วิทยากรอบรม Microsoft Office Specialist
(MTCNA, MOS 77-881)
ชื่อ-สกุลนายรัฐวิภาค อู่ทองมาก
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: rutthawipak.u@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2.งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย