งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: jwiwat@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.
งานดูแล ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
3.
งานดูแลระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS, MTCNA)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.
งานพัฒนา ดูแลปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย

(MTCNA, MTCUME, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: pisut@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9420
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ศูนย์ IT
2.
งานบริการ Software License
3.
งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning PSRU)
4.
งานครุภัณฑ์และงานพัสดุศูนย์ฯและมหาวิทยาลัย
5. งานเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ

(MTCNA, MTCTCE, MTCUME, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MOS 77-418, MCSA, MCSD, MCP, MS)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: sopon_b@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.
งานพัฒนาระบบและสร้างระบบ IOT

(MTCNA, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MCSA, MCSD, MCP, MS)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: woottipong523@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาโปรแกรมระบบ MIS
2. งานพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ภายในมหาวิทยาลัย
3.
งานจัดการฐานข้อมูล 3 ภาษา
4. งานดูแลและจัดการระบบ email@psru.ac.th

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS, MOS 77-418)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: jib.junya@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2. งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย
3. วิทยากรอบรม Microsoft Office Specialist

(MTCNA, MOS 77-881)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: rutthawipak.u@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9415
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2. งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย