งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : jwiwat@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานดูแล ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
3.งานดูแลระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย


MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS, MTCNA)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : sukonkan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานพัฒนา ดูแลปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
IC3, MCSA, MCSD, MCP, MS, MTCNA)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : pisut@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9420

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ศูนย์ IT
2.งานบริการ Software License
3.งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning PSRU)
4.งานครุภัณฑ์และงานพัสดุศูนย์ฯและมหาวิทยาลัย
5.งานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศ


(MTCNA, MTCTCE, MTCUME, MOS 77-881,
MOS 77-882, MOS 77-883, IC3,
MOS 77-418, MCSA, MCSD, MCP, MS)

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : sopon_b@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย MIS
2.งานพัฒนาระบบและสร้างระบบ IOT


(MTCNA, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MCSA, MCSD, MCP, MS)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : woottipong523@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาโปรแกรมระบบ MIS
2.งานพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ภายในมหาวิทยาลัย
3.งานจัดการฐานข้อมูล 3 ภาษา
4.งานดูแลและจัดการระบบ email@psru.ac.th


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3,
MCSA, MCSD, MCP, MS, MOS 77-418)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : jib.junya@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2.งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย
3.วิทยากรอบรม Microsoft Office Specialist

(MTCNA, MOS 77-881)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : rutthawipak.u@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9415

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ MIS
2.งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย