งานพัฒนาระบบเครือข่าย

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : chetta@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9420

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย


(MTCNA, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : suchin@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9422

งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail : chanitvara@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9410

งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT
2.งานบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย