งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: chetta@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9420
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.
งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย

(MTCNA, MTCUME, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: suchin@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9422
งานที่ร
1.
งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.
งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail
: chanitvara@psru.ac.th
โทรศัพทสายใน
: 9410
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานบริหารจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT
2.
งานบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย