งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

แชร์สู่สังคมออนไลน์
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3)
ชื่อ-สกุลนายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: chetta@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9420
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย
(MTCNA, MTCUME, MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)

ชื่อ-สกุลนายสุชิน เขียวเนตร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail: suchin@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9422
งานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.งานดูและระบบเครือข่ายไร้สาย
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883,
MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3)
ชื่อ-สกุลนายชนิศวรา ชูสนิท
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-Mail: chanitvara@psru.ac.th
โทรศัพทสายใน: 9410
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT
2.งานบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย