งานสนับสนุนงานมหาวิทยาลัย


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, MOS 77-418)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
e-Mail : kingkarn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9401

งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานประกันคุณภาพศูนย์ IT


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail : anchalee@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9402

งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานวัสดุสำนักงานุศูนย์ IT


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail : patthamaporn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 1111

งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานจัดการพัสดุภาครัฐ(e-GP)
3.งานบริการจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
e-Mail : panithanb@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9410

งานที่รับผิดชอบ
1.งานซ่อมบำรุง
– งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
– งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอาจารย์และบุคลากร


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
e-Mail : paisan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 9410

งานที่รับผิดชอบ
1.งานซ่อมบำรุง
– งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
– งานบริการดูแลปรับปรุงห้องบริการอบรมคอมพิวเตอร์