งานมาตรฐานและบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, MOS 77-418)
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
e-Mail
: kingkarn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9401
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.
งานประกันคุณภาพศูนย์ IT

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail
: anchalee@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9402
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.
งานวัสดุสำนักงานุศูนย์ IT

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-Mail
: patthamaporn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 1111
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.
งานจัดการพัสดุภาครัฐ(e-GP)
3.
งานบริการจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
e-Mail
: panithanb@psru.ac.th
โทรศัพท์สาย
: 9410
งานที่รับผิด
1.
งานซ่อมบำรุง
– งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
– งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากร

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ตำแหน่ง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
e-Mail
: paisan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน
: 9410
งานที่รับผิด
1.
งานซ่อมบำรุง
– งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
– งานบริการดูแล ปรับปรุงห้องบริการอบรมคอมพิวเตอร์