งานมาตรฐานและบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์สู่สังคมออนไลน์
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, MOS 77-418)
ฃื่อ-สกุลนางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
e-Mail: kingkarn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9401
งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้
พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานประกันคุณภาพศูนย์ IT
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ชื่อ-สกุลนางสาวรัชฏาพร เทียนสุนทร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: nugolf_itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน: 9400
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารงานทั่วไป
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ชื่อ-สกุลนางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
e-Mail: patthamaporn@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 1111
งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้
พื้นฐาน 3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานจัดการพัสดุภาครัฐ(e-GP)
3.งานบริการจัดการซ่อมบำรุงห้องเรียน IT
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ชื่อ-สกุลนายปณิธาร บัวเผื่อน
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-Mailpanithanb@psru.ac.th
โทรศัพท์สาย9410
งานที่รับผิดชอบ
1.งานซ่อมบำรุง
2.งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
3. งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากร
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
ชื่อ-สกุลนายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-Mail: paisan@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9410
งานที่รับผิดชอบ
1.งานซ่อมบำรุง
2.งานบริหารจัดการห้องเรียน IT
3.งานบริการดูแล ปรับปรุง
ห้องบริการอบรมคอมพิวเตอร์