งานบริหารทั่วไป


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail :  nitaya@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9416

งานที่รับผิดชอบ
1. งานบริหารงานทั่วไป
     – งานการเงิน
– งานพัสดุ


(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail : benni.itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9400

งานที่รับผิดชอบ
1. งานบริหารงานทั่วไป

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail : nugolf_itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9400

งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารงานทั่วไป