งานบริหารทั่วไป

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail
: nitaya@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน
: 9416
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานบริหารงานทั่วไป
– งานการเงิน
– งานพัสดุ

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail
: nugolf_itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน
: 9400
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานบริหารงานทั่วไป

(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail
: benni.itc@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน
: 9400
งานที่รับผิดชอบ
1.
งานบริหารงานทั่วไป