งานบริหารทั่วไป

แชร์สู่สังคมออนไลน์
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883)
 ชื่อ-สกุล นางนิตยา ปิ่นแก้ว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
e-Mail: nitaya@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน: 9416
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานการเงิน
3.งานพัสดุ
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
 ชื่อ-สกุล นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: anchalee@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9402
งานที่รับผิดชอบ
1.งานทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
3 รายวิชา(3 ภาษา)
2.งานวัสดุสำนักงานุศูนย์ IT
(MOS 77-881, MOS 77-882, MOS 77-883, IC3)
 ชื่อ-สกุล นางทิพาพรรณ โตมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: benni.itc@psru.ac.th
โทรศัพท์สายใน: 9428
งานที่รับผิดชอบ
1.งานบริหารงานทั่วไป