ศูนย์อบรมและสอบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Mikrotik

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์อบรมและสอบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Mikrotik
ตรวจสอบได้ที่ https://mikrotik.com/training/academy/asia/thailand