ศูนย์ทดสอบทักษะไอทีมาตรฐานสากล

หลักการและเหตุผลการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะไอทีมาตรฐานสากล

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในระบบทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ให้มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มากขึ้นด้วยระบบทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานระดับสากลได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
  2. เพื่อวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านไอที ของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การพัฒนาในอนาค
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างพื้นฐานให้นักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาต่อยอดทักษะการใช้งานด้านไอทีต่อไปในอนาคต

ประโยชน์การสอบ MOS Certificate

  1. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ที่อัพเดท และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  2. เพื่อช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนด้วยเครื่องมือทีเป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ
  3. เพื่อสร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่น

บริการที่เปิดสอบในศูนย์สอบ

Microsoft Office Specialist

ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศต่างๆ กว่า 128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน

ความพร้อมของสถานที่สอบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาศักยภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร