โปรไฟล์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
(RHCT, MTCNA, MTCTCE, MTCUME, ECA)

หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย


e-Mail
 : kitti@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5526-7000 ต่อ 9414
Home Page : http://pibul23.psru.ac.th/~kitti/

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMITNB)จบการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMITNB)จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science)
จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1- 6
จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 1-6
จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ระบบการสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ได้รับทุนการศึกษาโครงการ พวส. ของสภาสถาบันราชภัฏ
ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญพิเศษ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux ,FreeBSD , Windows, Dos
ระบบมัลติมิเดีย , Presentation
การพัฒนาระบบงาน Online บนอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แบบ Streaming Mediaวิชาที่สอน 
ระบบปฏิบัติการ 1
ระบบปฏิบัติการ 2
ระบบเครือข่ายและการกระจาย